സൈബര്‍ സാഹിത്യത്തിണ്റ്റെ മഹാസാഗരത്തിലേയ്ക്ക്‌ ഇതുവഴി വരാം

ജാലകം

Sunday, October 23, 2011

കര്‍മ്മഫലം

അജ്ഞന്‍റെ  മര്‍ദ്ദനവും
ജ്ഞാനിയുടെ സഹനവും
തമ്മില്‍ തീരാപ്പോര്‌
ജ്ഞാനിയ്ക്ക്‌ നിത്യശാന്തി
അജ്ഞനോ
ഭാരിച്ച വാഴ്ചയും 

1996